Üyelik Koşulları

Bu Sözleşme, www.kaosyayinlari.com adresinde faaliyet gösteren Kaos Yayınları-Gazi Atila (“Kaos Yayınları” olarak anılacaktır) ile sizin (“Üye” olarak anılacaktır) aranızda belirtilen koşullarda dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir.

Her iki taraf da bu sözleşmenin hukuken bağlayıcı olduğu iradesiyle bu sözleşmeyi kabul etmiş ve onaylamıştır.

Üye olmadan ve onay vermeden önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz ve sizin istediğiniz her şeyi kapsadığından ve istemediğiniz hükümleri içermediğinden emin olunuz.

1-KONU

Kaos Yayınları, web sitesi www.kaosyayinlari.com üzerinden kitap satın alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu sözleşme, www.kaosyayinlari.com adresine üyelik koşullarını ve tarafların üyelikle ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2-ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI

2.1. Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni imzalamadan önce; www.kaosyayinlari.com Kullanım Şartlarını, Gizlilik Şartlarını, hizmet ve siteyle ilgili tüm diğer şartları okuduğunu; ve bu bilgilere sahip olduğunu; bu bilgileri değerlendirdiğini ve ardından bu Sözleşmeyi imzaladığını kabul eder.

2.2. Üyenin, ekrandaki “Üyelik Sözleşmesini Okudum” butonunu tıklayarak üyelik işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

2.3. Üye olabilmek için Kullanıcılardan ad, soyad, adres, telefon ve e-posta adresi gibi bazı kişisel bilgilerin doldurulması istenebilecektir. Bu aşamada Üye, kendisine Hizmetlerle ilgili bildirimde bulunulabilmesi için doğru bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin yanlışlığı nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan Üye sorumludur.

2.4. Onsekiz (18) yaşından küçükler ve hukuken kısıtlı kişiler www.kaosyayinlari.com sitesine Üye olamaz ve alışveriş yapamaz.

2.5. www.kaosyayinlari.com sitesine genel kullanım yöntemleri dışında veya robot ve yazılımlar aracılığıyla otomatik giriş yapılamaz, www.kaosyayinlari.com sitesinin işletimine, altyapısına veya güvenliğine tehdit, engel oluşturacak işlemlerde ve girişimlerde bulunulamaz.

2.6. www.kaosyayinlari.com sitesi üzerinden Üyelere sunulan Hizmetler, hususiyetle şahsi kullanıma yöneliktir. www.kaosyayinlari.com sitesi aracılığıyla alınan ürünlerin/hizmetlerin herhangi bir ticari amaçla kullanılması, yeniden satılması veya üçüncü şahıslara ticari amaçla devri yasaktır.

2.7. www.kaosyayinlari.com sitesi üzerinden diğer Üye ve/veya Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi veya www.kaosyayinlari.com sitesi veri tabanının kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması yasaktır.

3-KAOS YAYINLARI’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kaos Yayınları; www.kaosyayinlari.com’da satışa sunduğu ürünleri ve bunların tanıtım sayfasındaki içeriği, fotoğrafları ve görselleri önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Kitabın sayfasında belirtilen dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen bariz fiyat yanlışlıklarından Kaos Yayınları sorumlu tutulamaz. Promosyon uygulamaları, www.kaosyayinlari.com adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. Kaos Yayınları’ın promosyon ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

3.2. Taraflarca önceden ön görülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve kusurları olmaksızın gelişen; Taraflardan herhangi birinin burada yazılı üstlenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını zamanında, kısmen ya da tamamen yerine getirmelerine engel olan (doğal afet, savaş, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, internet altyapısının çökmesi, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb) gibi haller mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek ve mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

3.3. Garanti: Kaos Yayınları’ın www.kaosyayinlari.com sitesi aracılığıyla satın alınan ürün ve hizmetler için özel bir garanti taahhüdü yoktur. Kaos Yayınları, www.kaosyayinlari.com sitesinin kusursuz, hatasız olduğu veya Hizmetlerin Üye’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

3.4. Bu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Kaos Yayınları’nın sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, ilgili Üye’den tahsil edilen ürün satış bedeliyle sınırlıdır.

4-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.kaosyayinlari.com sitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Kaos Yayınları’na aittir.
Aksi belirtilmedikçe, www.kaosyayinlari.com sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Kaos Yayınları’na aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üye’ye, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

5-SÜRE VE SONA ERME

5.1. Bu Sözleşme, Üye tarafından dijital olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  1. 5.2. Üyeliğin herhangi bir sebeple Taraflardan biri uyarınca sonlandırılması halinde Sözleşme de sona erer.

    5.3. www.kaosyayinlari.com sitesi Kullanım Şartları veya Gizlilik Şartlarından herhangi birinin Üye tarafından ihlali halinde; Kaos Yayınları, bu Sözleşmeyi, Üyeliği ve her türlü kullanımı derhal haklı nedenle ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedebilir. Kaos Yayınları’nın, dilerse Üye’nin kullanımını askıya alma hakkı da saklıdır.

    5.4. Bu Sözleşmenin/Üyeliğin taraflardan herhangi birince sonlandırılması halinde, Üye tarafından verilmiş bir sipariş olması durumunda, söz konusu siparişin teslimine kadar Sözleşme yürürlükte ve Üyelik askıda kalır. Söz konusu sipariş/satın alma işleminin teslimi/tamamlanması ve Hizmetin Üye’ye sağlanmasının ardından Sözleşme ve Üyelik kendiliğinden sona erer.

6-GENEL KOŞULLAR

7.1. Değişiklik ve Takibi: Kaos Yayınları, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Üyelik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kaos Yayınları’nın Üyelik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, her alışveriş/kullanım öncesinde bu Üyelik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir.

7.2. Devir: Üye, Kaos Yayınları’nın yazılı izni olmadan, bu Sözleşmeyi, Üye hesabını veya bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez. Kaos Yayınları, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, önceden izin almaksızın üçüncü şahıslara devredebilir.

7.3. Tebligat: Kaos Yayınları tarafından Kullanıcıların www.kaosyayinlari.com sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms), faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

7.4. Bölünebilirlik: Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.5. Kayıtlar: Bu Sözleşmeden ve www.kaosyayinlari.com sitesi üzerinden gerçekleşecek işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda Kaos Yayınları’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile Kaos Yayınları tarafından Üye’ye yapılan e-posta, kısa mesaj (sms), faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

7.6. Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Üye de, www.kaosyayinlari.com sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

7.7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Üyelik koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7.8. İmza: Bu Sözleşme internet üzerinden karşılıklı ve dijital olarak icap-kabul yöntemiyle imzalanmıştır.

Kapat